AVG

Privacy statement

Stuwadoorsbedrijf van Rooij B.V. (“Van Rooij”) acht het van groot belang dat er zorgvuldig en met grootst mogelijke discretie wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij streven dan ook naar een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing hierover. Met dit Privacy Statement verschaffen wij u deze informatie.

Dit is de privacyverklaring van Van Rooij B.V., gevestigd aan de Harenseweg 7A (5321 HH) te Hedel. Deze privacyverklaring is van toepassing op potentiële opdrachtgevers, opdrachtgevers en relaties van Van Rooij B.V. De verklaring is daarnaast van toepassing op leveranciers van Van Rooij B.V. en ten slotte op sollicitanten bij Van Rooij B.V.

1. Potentiele opdrachtgevers, opdrachtgevers en relaties van Stuwadoorsbedrijf van Rooij B.V.

1.1  Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze logistieke dienstverlening.
1.2  Wij verwerken slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verwerken de volgende gegevens:

Persoonsgegevens verkregen tijdens uw bezoek aan onze website, nieuwsbrieven, commerciële e-mails

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • IP-nummer;
 • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

Persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen

 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, zoals vermeld op visitekaartjes;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

1.3 De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebuikt;

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van logistieke diensten;
 • Het onderhouden van contact met u;
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties;
 • Het maken van gebruikersstatistieken.

1.4 De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard om de doeleinden te verwerken waarvoor de gegevens worden verzameld en vervolgens verwerkt, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling verplicht zijn de persoonsgegevens langer te bewaren.

2. Leveranciers van Stuwadoorsbedrijf van Rooij B.V.

2.1  Indien wij een zakelijke relatie aangaan met een leverancier die aan ons goederen en diensten levert ten behoeve van de bedrijfsvoering kunnen daarbij persoonsgegevens worden verwerkt.
2.2  Veelal de volgende persoonsgegevens zullen worden verwerkt:

 • NAW-gegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokken leverancier;
 • gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • gegevens voor het onderhouden van contacten met de leveranciers;
 • andere dan de hierboven bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

2.3  Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • het verwerken van facturen en het doen van betalingen;
 • het onderhouden van het zakelijk netwerk en contacten van Van Rooij;
 • het plaatsen van bestellingen;
 • het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de leveranciers;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2.4  Van Rooij verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst met leveranciers;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang;

2.5  De gegevens die wij nodig hebben om aan onze wettelijke administratieplicht te voldoen bewaren wij gedurende uiterlijk twee jaar na beëindiging van de relatie met leverancier, tenzij er sprake is van een langere wettelijke bewaartermijn.

3. Sollicitanten bij Stuwadoorsbedrijf van Rooij B.V.

3.1  Indien u bij ons solliciteert heeft Van Rooij een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

3.2  Van Rooij verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

 • NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
 • nationaliteit en geboorteplaats;
 • gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;
 • andere dan de hierboven bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3.3 De gegevens worden voor de volgende doeleinden gebuikt

 • de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor eenfunctie die vacant is of kan komen;
 • de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet;
 • het kunnen opnemen van contact met u voor het maken van een afspraak of het geven van een terugkoppeling;
 • het kunnen beoordelen van uw profiel voor de functie waarnaar u heeft gesolliciteerd.

3.4 De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vier weken nadat de vacature is vervuld, tenzij u toestemming geeft uw gegevens langer te bewaren, in welk geval de gegevens maximaal een jaar worden bewaard.

4. Persoonsgegevens delen met derden

Van Rooij zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of voor de in deze Privacy Statement opgesomde doeleinden. Ook zouden wij uw persoonsgegevens kunnen delen met derden indien wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn persoonsgegevens door te geven aan daartoe bevoegde instanties.

5. Rechten

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens en/of gegevens wilt overdragen, wijzigen of verwijderen dan kunt u contact opnemen met onze afdeling P&O. Mocht u klachten hebben over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan kunt u eveneens contact opnemen met de afdeling P&O.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Rooij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te sturen, naar u of een andere – door u genoemde – organisatie.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt overdragen, wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met afdeling P&O. Dit kan op de volgende manieren:

 • per brief via het hiervoor genoemde adres (zie contactgegevens);
 • per e-mail via info@stuwarooij.nl;
 • telefonisch via het telefoonnummer 073-5997600.

Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u eveneens contact opnemen met afdeling P&O. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, zoals een beveiligde SSL-internetverbinding.

7. Contactgegevens

Stuwadoorsbedrijf van Rooij B.V. is gevestigd aan de Harenseweg 7A, 5321 HH te Hedel. Telefonisch kunt u ons bereiken op 073-5997600 en per e-mail via info@stuwarooij.nl.

8. Veranderingen

Van Rooij kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op onze website.

9. Toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

versie 17 maart 2021

Smart Guy